mail ons op: info@praktijkgip.nl
Neurolinguïstisch Programmeren

Ontdek de kracht van Neurolinguïstisch Programmeren

Een van de interventiemethoden die we bij praktijk GIP gebruiken is gebaseerd op Neurolinguïstisch programmeren (NLP).
Hebt u zich ooit afgevraagd waarom sommige mensen zo veel succes hebben in hun werk en privéleven? Door te kijken hoe succesvolle mensen denken en zich gedragen, kunt ook u allerlei technieken leren die uw leven een positieve wending geven. Alles ligt in u.


Achtergrond van NLP

NLP is een methodiek voor training, coaching en communicatieverbetering. NLP werd ontwikkeld in de jaren zeventig van de twintigste eeuw aan de Universiteit van Californië (Santa Cruz) door Richard Bandler en John Grinder. Deze onderzoekers trachtten modellen te ontdekken die inzicht zouden verstrekken waarom sommige mensen -onder gelijke omstandigheden- beter functioneren dan anderen. De vragen die de onderzoekers zichzelf en anderen stelden waren: Hoe komt het dat deze mensen veel beter in bepaalde zaken / vaardigheden zijn dan anderen? Is dat talent of speelt er meer? Wat denken en doen deze mensen anders dan vergelijkbare mensen? Er werd heel praktisch gekeken naar welke gedachtepatronen, emoties en gedrag naar succes leidden en welke juist niet. Er werd onderzocht welke onbewuste strategieën ons motiveren, onze creativiteit stimuleren en ons in mogelijkheden laten denken en welke ons remmen of tegenhouden.

NLP leren en toepassen, gaat over het ontdekken ‘hoe’ jij de dingen doet die je doet en hoe je (indien gewenst) deze kunt veranderen. Hoe reageer jij op dat wat je waarneemt en hoe zou je dat effectiever of anders kunnen doen? NLP is op verschillende manieren beschreven als de techniek van de mind en de studie van succes.
De basisveronderstelling van NLP is dat elke verworven vaardigheid overdraagbaar is op anderen zonder dat de cliënt dezelfde moeizame weg hoeft te bewandelen als destijds de expert. Het in kaart brengen van gunstige vaardigheden gebeurt door middel van het zogenaamde ‘modelleren’. De overdracht is afhankelijk van model en ‘subjectieve ervaring’.


Uitgangspunten van Neurolinguïstisch programmeren

Iedereen is anders omdat iedereen in een andere omgeving opgroeit, met andere ervaringen en met ander startmateriaal. Ter verklaring van deze verschillen zegt NLP dat mensen een verschillend “wereldmodel” (wereldbeeld) hebben. Het is belangrijk om begrip of zelfs respect op te brengen voor het wereldmodel van de ander.

Communicatie krijgt betekenis door de respons van de ander. Het effect, de respons van communicatie, bepaalt of het goede communicatie is. Dit uitgangspunt veronderstelt dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn eigen communicatie en tevens voor de respons. Het is dus aan de zender om zijn boodschap zodanig inhoud en vorm te geven dat hij de gewenste respons bereikt. Om een bepaald resultaat te behalen moeten verschillende mensen verschillend aangesproken worden. Bij de ene persoon kan een bepaald verzoek tot het gewenste resultaat leiden, terwijl dat verzoek bij een andere persoon, of bij dezelfde persoon in een andere situatie, geen effect heeft. De communicatie moet worden afgestemd op de ontvanger in diens context.

Een van de methoden gebaseerd op NLP waar we bij praktijk GIP mee werken zijn metaprogramma’s. Ook wel bekend als “Denkstijlen”. Metaprogramma’s zijn kenmerkende patronen in iemands denken, voelen en handelen. De uitspraak: ‘Dat is nu typisch iets voor jou!’ is zo’n uitspraak die erop duidt dat u zo’n metaprogramma onbewust bij de ander registreert. Wij kunnen u leren hoe u gericht metaprogramma’s kunt herkennen bij uzelf en anderen. Kennis van metaprogramma’s geeft begrip, inzicht en sturingsmogelijkheden. Door beter aan te sluiten op de denkstijl van de ander en bewust te zijn van uw eigen denkstijlen zijn goede verbeteringen te behalen in de communicatie.

“De kaart is niet het gebied”: Wij kunnen nooit de gehele werkelijkheid opslaan in onze hersenen. Dus slaan de hersenen, via onze zintuigen, de werkelijkheid op tot een innerlijke, persoonsgebonden ervaring, we filteren als het ware alle informatie die we ontvangen door onbewust dingen weg te laten, te vervormen en te generaliseren. Onze gedachten en stemming sturen ons gedrag, of dit nu wel of niet op feitelijke waarneming berust of vanuit onze terugkerende patronen. Door op neurologische niveau aanpassingen te doen, slaat het brein de informatie anders op, waarmee dan de innerlijke ervaring verandert. De werkelijkheid is dus niet gelijk aan het beeld dat wij ervan vormen. Onze ideeën over, kijk op of verwoording van de realiteit kunnen ons zowel productief als onproductief maken. Dit concept, dat we handelen en voelen op basis van onze perceptie van de wereld, in plaats van op basis van de realiteit, nodigt ons uit bewuster om te gaan met onze ideeën, beelden en beweringen.
Verandering is daarom in de eerste plaats verandering van perceptie, betekenisgeving, verwoording enzovoorts. Binnen de theorie van NLP wordt deze ‘innerlijke kaart in ons hoofd’ beschreven als het wereldmodel.

“Het scheiden van gedrag en intentie”: Een van de meer therapeutische uitgangspunten van NLP is dat er achter ieder gedrag een positieve intentie schuilt. Daarmee wordt bedoeld, dat het gedrag altijd de functie heeft om er iets anders mee te bereiken. Ook problematisch gedrag is functioneel, maar mist zijn effect of heeft ongewenste neveneffecten. De NLP-interventie die erop is gericht ongewenste gedragseffecten te verhelpen, is om te onderzoeken wat de positieve intentie van het gedrag is. Wij zullen u uitdagen om dit bij uzelf na te gaan. Het doel is vervolgens om de intentie te behouden (bijvoorbeeld aandacht trekken, willen dat mensen rekening met je houden enzovoorts), maar het gedrag te veranderen, zodanig dat de ongewenste neveneffecten niet optreden.

De term Neuro Linguïstisch Programmeren, tegenwoordig beter bekend als NLP, staat voor hoe wij de wereld om ons heen waarnemen en via taal en zintuigen filteren en hoe wij daarop volgens reageren. Hieronder volgt een taalkundige verklaring van de term NLP.

Neuro verwijst naar de interactie tussen de zintuigelijke waarnemingen (zintuigen) en ons neurale systeem (centrale zenuwstelsel en de mind). Zoals hierboven beschreven: De mens handelt vaak alsof zijn ervaringen van de werkelijkheid gelijk zijn aan de werkelijkheid zelf. Die persoonlijke ervaring wordt echter beperkt door de waarneming.
Linguïstisch verwijst naar de taal en andere non-verbale communicatie systemen die wij gebruiken om onze denkpatronen (onze gedachten en onze werkelijkheid) betekenis te geven. De mens communiceert. Hierbij maakt zij gebruik van zowel verbale als non-verbale communicatie; met andere woorden, letterlijk de taal zelf en de lichaamstaal. Taal is een methode om onze innerlijke ervaringen te delen met anderen. NLP heeft betrekking op de wijze waarop je communiceert met zowel jezelf als met je omgeving.
Programmeren verwijst naar het ontdekken van onze automatische denk- en gedragspatronen en het vermogen om ze te veranderen. Het brein wordt wel eens vergeleken met een geheugen van een computer. Bij NLP vindt als het ware her-programmering plaats van het brein. Feitelijk worden innerlijke patronen en gedrag van mensen aangepast dan wel omgevormd.

Door het toepassen van NLP kunnen wij bij praktijk Gip je bewust maken van je waarnemingen, gedachtepatronen en gedrag, zodat je waar nodig blijvende veranderingen in je communicatie en gedrag kunt maken en tot betere resultaten kunt komen. NLP is een methode die ontwikkeld is om het gedrag en de overtuigingen van een persoon positief te beïnvloeden en te wijzigen. NLP is een relatief nieuwe en doelgerichte techniek waarmee goede resultaten worden behaald.


Voor wie is NLP geschikt?

NLP biedt mogelijkheden voor iedereen die open staat voor persoonlijke ontwikkeling en innerlijke groei. NLP is geschikt voor mensen die willen leren om hun onderbewuste, bewust toe te passen in het dagelijks leven. NLP is daarmee zeer geschikt om, in korte tijd, bij te dragen aan persoonlijke verandering en zelfinzicht.
NLP is een techniek, of een set technieken die door iedereen gebruikt kan worden om zichzelf, een ander of een situatie te beïnvloeden. Behalve om gedragsveranderingen te stimuleren kan NLP gebruikt worden om een rijker en bewuster leven te creëren. Hiervoor is het niet noodzakelijk om naar een therapeut te gaan, maar een goede NLP-therapeut kan op de juiste plaats zeker voor een meer efficiënt en ingrijpend resultaat behulpzaam zijn.
NLP geeft inzicht in de wijze waarop men zich heeft opgesteld in de wereld om zich heen. Door dit inzicht kunnen nieuwe doelen en keuzen om het leven te verrijken geformuleerd worden. Via NLP-technieken kunnen die in het leven geïntroduceerd worden en in de persoonlijkheid worden opgenomen.
Met NLP kun je een betere balans in je leven creëren, waardoor je betere resultaten haalt en vol ontspanning bezig kunt zijn met wat je echt leuk vindt.
Als het gaat om NLP in relatie tot de ander, hebben we het over verbetering en verdieping van je relaties. Meer begrip en respect voor de ander. Inzicht in de effecten die jij op de ander hebt. Hoe je andere, meer wenselijker, reacties teweeg kunt brengen. We werken aan het opbouwen van rapport (wezenlijk contact) tussen jou en de ander.
NLP kan ook gebruikt worden in de opvoeding: Word je bewust van de effecten van je taalgebruik en richt je op wat je wél wilt. Het gaat hierbij om het motiveren en het aanleren van een coachende stijl naar je kinderen. Ook werken we aan het uitnodigen tot het zelf vinden van oplossingen en vergroting van het zelfbewustzijn en zelfvertrouwen van je kind.
Door middel van coaching stimuleren wij je persoonlijk jouw talenten optimaal te benutten en prestaties te behalen die jezelf eerst als onmogelijk leken.


Bronnen:
wikipedia, Mindacademy, Iepdoc, nvnlp