mail ons op: info@praktijkgip.nl
Privacy

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat we, als behandelend therapeuten, een digitaal dossier aanleggen. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Dit dossier bevat aantekeningen over jouw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde sessies.

We doen ons best om de privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat we:

  • Zorgvuldig omgaan met persoonlijke en medische gegevens
  • Ervoor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot cliëntengegevens
  • Als behandelend therapeuten hebben we als enige toegang tot de gegevens in het dossier.
  • We hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit het dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met toestemming vooraf.
  • Een klein deel van de gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat we een factuur kunnen opstellen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist, 20 jaar bewaard. 

Het is mogelijk een verzoek te doen om het dossier te vernietigen na het traject.

Praktijk GIP werkt op een professionele wijze, waarin respect voor de cliënt voorop staat. We werken volgens de kwaliteitseisen welke de beroepsvereniging NFG aan ons stelt. Wanneer de therapie niet voldoet aan jouw verwachtingen, gaan we hierover met elkaar in gesprek. Als je vervolgens toch een klacht in wilt dienen, kun je gebruik maken van de klachtenprocedure via NFG waarbij je terecht kunt bij een onafhankelijke klachtenfunctionaris, zoals verplicht gesteld door de Wet kwaliteit, klachten en geschillen.